Regulamin przedsprzedaży produktu specjalnego
Desusy x Babki z piersiami

& 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem przedsprzedaży produktów jest  sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.desusy.pl prowadzony jest przez firmę Desusy Ewelina Radzewicz, Żaneta Reszka s.c., o numerze NIP 5252835422 i REGON 386986795, mającą siedzibę pod adresem: ul. Władysława Broniewskiego 26/113, 01-771, Warszawa. Adres poczty elektronicznej: kontakt@desusy.pl we współpracy z  Breastmedia Magdalena Michalska-Kacymirow Smoleńskiego 4B lok. 2, 01-698 Warszawa; NIP: 1181884108; właściciel profili o nazwie Babki z piersiami. 

zwane dalej łącznie „Organizatorem”.

 1. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” jest dostępna na stronie internetowej www.desusy.pl oraz www.babkizpiersiami.pl/papaje 
 2. Niniejszy regulamin skierowany do konsumentów, korzystających ze sklepu internetowego www.desusy.pl 
 3. Przedsprzedaż polega na sprzedaży wybranych produktów, o których mowa w § 2 ust.2 Regulaminu, w sklepie internetowym www.desusy.pl , których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora, dalej

„Przedsprzedaż”.

 1. Przedsprzedaż trwa od 8 do 31 marca 2023r. 1 kwietnia 2023r. przekażemy informację o wynikach przedsprzedaży. 
 2. Jeżeli przedsprzedaż się powiedzie i uzyskamy wymaganą liczbę zamówień –  uruchamiamy szycie, tak aby papajowe majtki zostały wysłane  najpóźniej 15 maja 2023r.
 3. W przypadku niepowodzenia całość kwoty za zamówienie wraca zostanie zwrócona – zwrotu środków dokonany do 5 kwietnia br
    & 2

Postanowienia szczegółowe Przedsprzedaży

 1. Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy klient (tj. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca), który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu produktów, o którym mowa w § 2 ust.2 Regulaminu, dalej „Uczestnik”.
 2. Przedsprzedażą objęty jest produkt nowy (tzw. premierowy), który powstał dzięki artystycznej współpracy spółki Desusy Ewelina Radzewicz, Żaneta Reszka s.c. oraz  Breastmedia Magdalena Michalska-Kacymirow  (dalej: „Produkt”).
 3. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową www.desusy.pl  
 4. W zakresie zasad składania zamówień, oferowanych metod dostawy oraz płatności znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.desusy.pl  z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Formą płatności wyłączoną w przypadku Produktów objętych Przedsprzedażą jest płatność gotówką za pobraniem, zgodnie z regulaminem sklepu www.desusy.pl – płatność można wykonać za pomocą serwisu PayPal lub Blue Media – kartą płatniczą lub elektronicznie. 
 6. Jeżeli przedsprzedaż się powiedzie i uzyskamy wymaganą liczbę zamówień –  uruchamiamy szycie, tak aby papajowe majtki zostały wysłane  najpóźniej 15 maja br.  Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 7. Zamówienia złożone w Przedsprzedaży zobowiązują Uczestników do zapłaty za Produkty w terminie 3 od dnia złożenia zamówienia.  W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie zostanie ono anulowane.
 8. Wszystkie zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunek Organizatora.
 9. Zamówienia, składane w ramach Przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania.
 10. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 11. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Przedsprzedaży.
 12. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.
 13. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Przedsprzedaży wielokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie
 14. Informujemy, że 5% wartości każdego zamówienie będziemy przekazywać na wsparcie organizacji charytatywnej prowadzącej działalność statutową na rzecz kobiet.

  & 3

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Przedsprzedaży należy kierować na piśmie do siedziby Organizatora: Desusy Ewelina Radzewicz, Żaneta Reszka s.c. ul. Władysława Broniewskiego 26/113, 01-771, Warszawa lub elektronicznie pod adresem: kontakt@desusy.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony na adres podany w reklamacji

  & 4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, biorących udział w Przedsprzedaży jest Organizator. Do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Przedsprzedaży zastosowanie znajduje treść regulaminu sklepu internetowego www.desusy.pl  znajdująca się pod wskazanym linkiem https://desusy.pl/regulamin/   

  & 5

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy promocji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Udział w Przedsprzedaży oznacza zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu w całości i przestrzegania jego postanowień.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie www.desusy.pl.
 2. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników.